Algemene voorwaarden Solyne BV

versie 1.3

Artikel 1 Definities

1.1 Solyne BV: een projectbureau, (statutair) gevestigd te Amsterdam, handelend onder de namen; Solyne industrie BV, Solyne interim professionals BV en Solyne BV;
1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Solyne BV een overeenkomst is aangegaan met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden op basis van detachering;
1.3 Arbeidskracht of gedetacheerde: iedere natuurlijke persoon, die door tussenkomst van Solyne BV werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een opdrachtgever;
1.4 Opdracht: de overeenkomst van opdracht, overeengekomen tussen Solyne BV en een opdrachtgever, op grond waarvan werkzaamheden worden verricht op basis het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Hierbij is er tussen werkgever en opdrachtgever sprake van een “overeenkomst tot opdracht door uitbesteding van werk” waarbij de leiding en toezicht over de medewerker bij de werkgever ligt en niet bij de opdrachtgever van de werkgever.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgestelde, offertes/aanbiedingen, opdrachten en opdrachtbevestigingen welke Solyne BV aanvaardt voor het leveren van zaken, het verrichten van diensten, alsmede het ter beschikking stellen van arbeidskrachten in het kader van de overeenkomst van opdracht.
2.2 Tenzij tussen Solyne BV en opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing op elke offerte/aanbieding, opdracht of opdrachtbevestiging aansluit op of voortvloeit uit een eerder gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
2.3 Op alle offertes/aanbiedingen, opdrachten of opdrachtbevestigingen die Solyne BV aanvaardt, zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
2.4 De opdrachtgever wordt bij het aangaan van de overeenkomst van opdracht met deze algemene voorwaarden bekend gemaakt door deze ter hand te stellen.
2.5 Alle door de opdrachtgever gestelde voorwaarden, zijn niet van toepassing, tenzij deze door Solyne BV uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 Aanbieding en opdracht

3.1 Alle offertes/aanbiedingen van Solyne BV zijn te allen tijde volledig vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een door Solyne BV uitgebrachte offerte/aanbieding in een individueel geval blijkt. Solyne BV behoudt zich het recht voor om de, op basis van haar uitgebrachte offerte/aanbieding verstrekte opdracht uiteindelijk niet te aanvaarden, en deze zonder opgave van reden te weigeren, zonder dat dit enige verplichting voor Solyne BV met zich brengt.
3.2 De offerte/aanbieding vermeldt in ieder geval de specifieke voorwaarden waaronder Solyne BV een overeenkomst van opdracht kan aanvaarden alsook de Algemene Voorwaarden waaronder zodanig aanvaarding kan plaatsvinden. De prijs van de opdracht wordt uiteindelijk vastgelegd op basis van de werkelijk bestede uren.
3.3 Een opdracht wordt aangegaan voor een vast omschreven periode (‘voor bepaalde tijd’). Daarbij kan in beginsel niet van de overeengekomen periode worden afgeweken, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken. Alsdan geldt een opzegtermijn van ten minste 1 maand. Na afloop van de detacheringsperiode kan de detachering met wederzijds goedvinden worden verlengd. In geval van voortzetting van de opdracht wordt de overeenkomst verlengd door middel van een nieuwe overeenkomst.
3.4 Indien de arbeidskracht tussentijds om wat voor reden dan ook de arbeidsovereenkomst met Solyne BV opzegt zal Solyne BV te allen tijde een vervangende arbeidskracht inzetten. Dit geldt ook in het geval de arbeidsovereenkomst met de arbeidskracht op initiatief van Solyne BV wordt beëindigd.

Artikel 4 Prijs en betaling

4.1 Alle prijzen en bedragen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4.2 Solyne BV is gerechtigd de prijzen en bedragen jaarlijks aan te passen conform het consumentenprijsindexcijfer zoals gepubliceerd door het CBS. Deze indexering vindt plaats op 1 januari van ieder kalenderjaar. Indien het indexcijfer op deze datum niet bekend is, kan indexering met terugwerkende kracht tot 1 januari van het lopende jaar plaatsvinden.
4.3 Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
4.4 Overige kosten, welke in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gemaakt, zoals reis- en verblijfkosten ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden buiten de overeengekomen plaats van arbeid, zijn voor rekening van opdrachtgever.
De kilometerkosten zullen bij opdrachtgever in rekening worden gebracht a € 0,38 per kilometer. Verblijfkosten zullen door opdrachtgever worden voldaan op basis van declaraties.
4.5 Als de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd zijn.
4.6 Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen is:
- opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van factuurbedrag vermeerderd met de rente als bedoeld in artikel 3.5 , met een minimum van € 150,- Solyne BV is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst in dat geval op te schorten.
4.7 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan
Solyne BV nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan Solyne BV gerechtigd is de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5 Vertrouwelijke informatie

Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen ten einde de informatie van vertrouwelijke aard van de andere partij geheim te houden.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

Aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Solyne BV totdat alle verschuldigde bedragen, betrekking hebben op de verstrekte opdracht, door opdrachtgever geheel zijn voldaan.

Artikel 7 Medewerking door opdrachtgever

7.1 Vanwege de noodzaak dat opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van deze overeenkomst, zal de opdrachtgever Solyne BV steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.
7.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van geleverde apparatuur, programmatuur en van de door Solyne BV te verlenen diensten.
7.3 Indien is overeengekomen dat opdrachtgever apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
7.4 Indien opdrachtgever zich niet houdt aan de in artikel 7.1, 7.2 en 7.3 vermelde verplichtingen, is Solyne BV gerechtigd, nadat zij opdrachtgever hiervan in kennis heeft gesteld, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat opdrachtgever aan deze verplichtingen heeft voldaan. Solyne BV is alsdan niet aansprakelijk voor de schade die opdrachtgever hierdoor leidt.

Artikel 8 Leveringstermijn

Alle door Solyne BV genoemde leveringstermijnen zijn indicatief en naar beste weten vastgelegd. Indien overschrijding van de leveringstermijnen plaatsvindt, zal Solyne BV opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Solyne BV zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan Solyne BV opgedragen taak mag worden verwacht.
9.2 Opdrachtgever staat in voor deugdelijkheid en volledigheid van de aan Solyne BV ter beschikking gestelde gegevens. Solyne BV is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie.
9.3 De totale aansprakelijkheid van Solyne BV wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de door de overeenkomst bedongen prijs (ex. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 6 maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoeding (ex. BTW) bedongen voor 6 maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 1.250.000.
9.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Solyne BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
b. de kosten die opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen, doordat Solyne BV op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
c. de redelijke kosten, gemaakt ter vastlegging van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
d. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
9.5 De totale aansprakelijkheid van Solyne BV voor zaak- of personenschade zal in geen geval meer bedragen dan € 2,500.000,- per gebeurtenis waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis.
9.6 De aansprakelijkheid van Solyne BV voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
9.7 Buiten de in artikel 9.4 en 9.5 genoemde gevallen rust op Solyne BV geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in de hiervoor genoemde bepalingen opgenomen beperking van aansprakelijkheid komt te vervallen, indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Solyne BV.
9.8 De aansprakelijkheid van Solyne BV wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever Solyne BV onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijk termijn ter zuivering van de tekortkoming en Solyne BV ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen te bevatten, opdat Solyne BV in staat is adequaat te reageren.
9.9 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Solyne BV meldt.
9.10 Opdrachtgever vrijwaart Solyne BV voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Solyne BV geleverde apparatuur, programmatuur, of andere materialen, behoudens indien en voor zover de opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

Artikel 10 directe arbeidsrelatie met arbeidskrachten

10.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Solyne BV, om arbeidskrachten die een arbeidsovereenkomst van welke aard dan ook hebben met Solyne BV en die voor opdrachtgever werkzaamheden verrichten of hebben verricht, gedurende de de looptijd van de overeenkomst, dan wel binnen een jaar na het einde van de overeenkomst, buiten de in de overeenkomst gemaakte afspraken om, direct of indirect, tegen betaling of om niet, in of buiten dienstverband, werkzaamheden voor haar te laten verrichten of de betreffende arbeidskrachten bij haar of aan haar gelieerde bedrijven in dienst te nemen of werkzaamheden in haar opdracht en voor haar rekening bij derden te laten uitvoeren.
10.2 Indien de opdrachtgever in strijd handelt met artikel 10.1 dan verbeurt zij aan Solyne BV een onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000,- voor elke overtreding en € 2.500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling vereist is, onverminderd het recht van Solyne BV om in plaats van de boete de daadwerkelijke schade te vorderen.

Artikel 11 Overmacht

Solyne BV is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever indien dit voor Solyne BV redelijkerwijze niet mogelijk is als gevolg van wijzigingen in de bestaande omstandigheden welke buiten toedoen van Solyne BV zijn ontstaan na het aangaan van de contractuele verplichtingen.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

12.1 De overeenkomst tussen Solyne BV en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
12.2 Alle geschillen met betrekking tot de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle met Solyne BV gesloten overeenkomsten kunnen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van Solyne BV in Nederland. Dit geldt ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd. Solyne BV heeft echter het recht een geschil met een buitenlandse opdrachtgever voor te leggen aan een andere (buitenlandse) rechter indien deze op grond van internationale wet- en regelgeving bevoegd is daarvan kennis te nemen.