HomeContact
Solyne

Solyne Technical Traineeship

Talentprogramma en Ontwikkelstrategie Jong Talent

Jong talent is leergierig en ondernemend, waardoor deze een vernieuwende blik op de omgeving heeft en samenwerkingsgericht naar efficiënte oplossingen zoekt. Jong talent doorbreekt het traditionele denkpatroon en zorgt voor innovatie, iets dat onmisbaar is voor organisatieontwikkeling richting te toekomst. Wij zien jonge talenten die voorop willen lopen als de professionals van morgen en hebben daarom het programma 'Solyne Technical Traineeship' (STT) opgezet. Vanuit het STT ontwikkelen we jong talent met wie we vernieuwing en verjonging in organisaties willen bewerkstelligen.

Hoe geeft Solyne vorm en inhoud aan het talentontwikkelingsprogramma voor Jonge Talenten?

Het STT is in het leven geroepen om talentvolle afgestudeerde HBO'ers en WO'ers, direct na hun studie tot maximaal drie jaar, aan een inspirerende baan te helpen en hen op te leiden tot de managers of specialisten van de toekomst. Het STT is een combinatie van werken en leren waarbij Solyne investeert in een traject, waarin de trainee opgeleid en begeleid wordt. Gedurende deze periode volgt de trainee, zowel in- als extern, een gestructureerd werk- en opleidingsprogramma. Hiermee willen wij vorm geven aan de ambities van de trainee en een kwalitatieve meerwaarde creëren voor onze opdrachtgevers.
In de traineeperiode wordt een trainee ingezet bij maximaal drie verschillende opdrachtgevers. Door de trainee ervaring op te laten doen in verschillende branches en disciplines wordt diens blikveld vergroot. Daarnaast vindt Solyne het belangrijk dat een trainee ervaring krijgt met verschillende (politieke) speelvelden en bedrijfsculturen. Het STT bestaat uit drie onderdelen;

Standaardprogramma met cursussen en trainingen
Een persoonlijk op maat gemaakt ontwikkeltraject
Persoonlijke en collectieve coachingssessies

Standaardprogramma
Binnen het STT hebben wij een aantal standaard cursussen en trainingen opgenomen waarvan wij vinden dat deze een meerwaarde bieden voor iedere trainee. Deze zijn met name gericht op ontwikkeling van kennis, vaardigheden en de competenties; leiderschap, communicatie en samenwerken. Dit standaard programma wordt door iedere trainee gevolgd.

Ontwikkeltraject op maat
Daarnaast wordt voor iedere trainee een persoonlijk ontwikkeltraject op maat gemaakt. Voor de persoonlijke en vakinhoudelijke programma's biedt het STT intensieve leer- en ontwikkelroutes, waarbij we persoonlijke en vakgerichte ontwikkeling verbinden met marktontwikkeling. Naast vakinhoudelijke scholing op kennis, kunde en vaardigheden dient de trainee te worden voorbereid op een veranderende omgeving. Denk hier aan gewijzigde contractvormen in de GWW-sector van traditioneel (RAW) naar geïntegreerd (GC) op basis van functionele uitvraag (Systems Engineering) en daarbij behorende contractvormen zoals D&C, DBFM. Dit vraagt andere vaardigheden en attitudes in omgang met marktpartijen. Door facilitering van de trainee met opleidingen, cursussen, seminars en trainingen worden kennis, vaardigheden of houdingsaspecten geactualiseerd en verbeterd. Afhankelijk van de eisen van de opdrachtgevers en de ambities en kennisniveau van de trainee, zal de inhoud van het traineeship verschillen.

Coachingssessies
Binnen het STT kennen we individuele begeleiding en collectieve intervisie. Per trainee wordt een coach toegewezen die gedurende het traineeship intensieve begeleiding biedt op individueel en collectief niveau. Deze coach zal, eventueel in samenspraak met de opdrachtgever, in een kick-off gesprek met de trainee het startpunt en de doelen binnen het ontwikkelpad bepalen. Tevens zullen de periodieke evaluatiemomenten ingepland worden om de voortgang en het ontwikkelpad te monitoren. Iedere trainee neemt deel aan de collectieve intervisiebijeenkomsten. Het doel hiervan is tweeledig; een netwerk creëren en elkaar voorzien van praktische en persoonlijke feedback naar aanleiding van praktijkvoorbeelden. Doordat de persoonlijke coach van de trainee eveneens de intervisie begeleidt, is deze nog beter in staat de brug te slaan naar de praktijk.

Hoe begeleidt Solyne de opleiding en ontwikkeling van de trainee?

Voordat het STT van start gaat, zal de trainee een kick-off gesprek hebben met de toegewezen coach en eventueel de opdrachtgever. Bij deze bijeenkomst wordt de basis van het POP gelegd, het POP is de leidraad voor de opleiding en ontwikkeling van de trainee waarin specifieke meetbare doelstelling worden geformuleerd. Tijdens de kick-off wordt een analyse gemaakt van het persoonlijkheidsprofiel van de trainee, dat wij vastleggen in het POP.

“De Vier Elementen Test”
Het persoonlijkheidsprofiel wordt opgesteld aan de hand van “De Vier Elementen Test” (aarde, lucht, water en vuur). De vier elementen bepalen de karakterverhoudingen van de trainee. De trainee wordt gecoacht om andere “types” personen te herkennen en om te kunnen gaan met tegengestelde karakters. Hierdoor is de trainee beter geëquipeerd om met verschillende culturen en persoonlijkheden om te gaan. De coach zal gedurende het STT zestien persoonlijke coachingssessies van twee uur inplannen waarin de ontwikkeling van de trainee en het ontwikkelpad gemonitord en eventueel bijgestuurd wordt. Tussentijds zal de coach proactief de trainee benaderen om als klankbord te fungeren bij praktijkvraagstukken waarbij competenties, houding en gedrag een rol spelen. Door de intensieve begeleiding zal de trainee ook eerder genegen zijn zelf de coach te benaderen als deze bij de dagelijkse werkzaamheden tegen situaties aan loopt waarmee hij geen raad weet.
Bij de start van iedere nieuwe opdracht worden middels het PSU-formulier de werkzaamheden geïnventariseerd. Aan de hand van de feitelijke werkzaamheden van de opdracht zal in samenspraak met de opdrachtgever en de trainee bepaald worden welke vakinhoudelijke opleidingsbehoefte er is. Hierdoor zal de trainee zeer gericht ingezet kunnen worden zodat deze al snel een kwalitatieve en kwantitatieve meerwaarde kan leveren voor de opdrachtgever.
De vakinhoudelijke ontwikkeling zal een op maat gemaakt pakket aan cursussen en trainingen omvatten die afhankelijk zijn van de wensen en lange termijnambities van de trainee. Binnen het vakgebied civiele techniek zijn er meerdere specialisatierichtingen mogelijk. Iedere richting vraagt een ander pakket aan cursussen en trainingen.
In het STT hebben wij een aantal standaard cursussen en trainingen opgenomen waarvan wij vinden dat deze een meerwaarde bieden voor iedere trainee. Deze zijn met name gericht op ontwikkeling van de competenties leiderschap, communicatie en samenwerken.

De volgende cursussen zitten in het standaard programma:
De politieke arena: hoe om te gaan met spanning en conflict (wat leidt tot effectief leiderschap);
Effectief communiceren;
Samenwerken;
Projectmatig werken;
Presentatietechnieken;
Professioneel schrijven.

Intervisie:
Binnen het STT-programma worden er collectieve intervisiesessies georganiseerd. Het is de bedoeling dat door deze intervisie, de casushouder reflecteert op het eigen professioneel denken en handelen. Binnen het STT is gekozen voor de 'Socratische Intervisie Methodiek'. De focus ligt bij deze methode veel meer op het verdiepen van het denken en handelen van een groep professionals. Deze intervisiemethode is eigenlijk een onderzoek dat leidt tot inzicht in principes, patronen en mechanismen. Die principes en onderliggende mechanismen worden vervolgens kritisch tegen het licht gehouden op hun geldigheid. Essentie is dat de trainee gaat nadenken over de dingen die we doen en waarom we deze zo doen. Wat is het normen en waarden-kader dat aan ons professioneel handelen ten grondslag ligt? Socratische intervisie is dus meer dan andere intervisiemethoden gericht op visie-ontwikkeling. Een gezamenlijk gedragen visie leidt immers tot een hechtere verbinding van de groep. Binnen het STT zullen er zestien intervisiebijeenkomsten van twee uur gedurende de looptijd van het traineeship georganiseerd worden. Aan deze intervisiebijeenkomsten zullen maximaal vijf trainees deelnemen. Deze bijeenkomsten zullen buiten werktijd plaatsvinden op het kantoor van Solyne om de continuïteit bij de opdrachtgever te waarborgen.
Naast het bovenstaande uitgewerkte beleid kennen wij binnen onze HRM-cyclus vijf geplande evaluatiegesprekken per trainee per jaar om de ontwikkeling van onze trainee goed te kunnen begeleiden. Tijdens deze evaluatiegesprekken gaan de trainee, de coach en de opdrachtgever met elkaar om tafel.

Evaluatiegesprekken:
Na de periode van 1 maand;
Na 3, 6, 9 maanden vindt een voortgangsevaluatie plaats;
Na 11 maanden een eindevaluatie van de opdracht.

Indien de trainee naar een vervolgopdracht, gaat zal er een eindevaluatie plaats vinden. Hierin zal het gaan over het afronden en de overdracht van werkzaamheden. De voorgaande elf maanden zullen worden geëvalueerd en er wordt gevraagd om een referentie of een aanbeveling voor het vervolgtraject. Als u de trainee na de detacheringsperiode over wenst te nemen in eigen dienst, zal de eindevaluatie betrekking hebben op het evalueren van het STT en het faciliteren van de overgang van de trainee naar de opdrachtgever.
Het STT heeft een looptijd van drie jaar. Na deze drie jaar is het de bedoeling om de trainee definitief onder te brengen bij een opdrachtgever om daarmee de continuïteit van de carrière van de trainee te waarborgen. Na voltooiing van het STT ontvangt de trainee een certificaat van deelname en afronding.

verder op deze site

solyne verbindt